Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

MDS Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gospodarskiej 2

NIP: 895-200-52-27, REGON: 021701730, KRS: 0000394308.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Państwa dane osobowe zostały podane do MDS Systems dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (spotkania biznesowe, podpisanie kontraktu, poczta tradycyjna, e-mail i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez MDS Systems systemie Subiekt, służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami MDS Systems.

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie MDS Systems w związku w rozporządzeniem RODO.

  •  Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka MDS Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gospodarskiej 2, NIP: 895-200-52-27, REGON: 021701730, KRS: 0000394308, zwana dalej "MDS"

  • Inspektor Ochrony Danych

MDS nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@mds-systems.pl.

  • Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy, zlecenia lub realizacji procesów handlowych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z RODO.

Podstawą prawną  przetwarzania danych może być: zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na administratorze, prawnie uzasadnione interesy Administratora.

  • Udostępnienie danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  • Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

  • Okres przechowywania danych osobowych

Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w okresie realizacji umowy sprzedaży lub dostawy. Po tym okresie dane będą przechowywane przez okres 6 lat.

  •  Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez MDS Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
a - prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
b - prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
c - prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
d - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
e - prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,
f - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  • Wymóg/dobrowolność podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia/usługi/dostawy przez MDS, podanie przez Państwa prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi.

Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Zadzwoń:

661 470 660

 

Masz pytania? Napisz do nas: